• Onafhankelijke financiële coach | AAZ Adviesgroep
  • Pensioen | AAZ Adviesgroep
  • SW1_5619_klein
  • pensioen 2

Wat gaat u straks betalen voor uw bankkrediet? En wat heeft Basel III hiermee te maken?

Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wordt het steeds moeilijker om krediet aan te trekken. Door de crisis zijn banken kieskeuriger geworden bij het al dan niet verstrekken van leningen. Veelgehoorde opmerkingen klachten van ondernemers zijn dat de banken de laatste jaren strenger, duurder en minder soepel zijn geworden en dat ze enkel kredieten geven indien ze volledig zijn gewaarborgd. Of soms zelfs geen financiering meer willen verstrekken, met alle gevolgen van dien.

Basel III akkoord.

De kernactiviteit van een bank is geld uitlenen aan consumenten en bedrijfsleven. En het trekt spaargelden aan om het uitlenen te financieren.

De Baselse akkoorden zijn afspraken tussen alle centrale banken. Afspraken over de garantie die een bank moet kunnen geven zodat zij aan haar verplichtingen (zoals het terugbetalen van spaardeposito's) kan voldoen. Voor die garanties zijn solvabiliteitseisen (minimum van 8%) opgesteld. Die verplichten een bank een percentage van het uitgeleende vermogen als eigen vermogen aan te houden.

Het eigen vermogen dat een bank moet aanhouden voor een lening aan een risicovolle onderneming moet hoger zijn, dan het eigen vermogen dat een bank moet aanhouden bij een lening aan een kredietwaardig geachte onderneming. Anders gezegd: er wordt rekening gehouden met het risico 'gewogen activa'.

De nieuwe regels worden geleidelijk ingevoerd, pas op 1 januari 2019 zijn alle maatregelen van kracht. Banken zullen moeten voldoen aan fors hogere kapitaaleisen.

Geld lenen; lastiger, duurder, soms zelfs onmogelijk!

Een belangrijk gevolg van Basel III: krediet zal duurder worden en moeilijker te krijgen. Logisch, want de funding voor banken wordt duurder, doordat er meer en harder kapitaal moet worden aangehouden. Geld lenen was door de bankencrisis en de daarop volgende economische crisis al lastig, het wordt voorlopig alleen nog maar moeilijker. Banken moeten een stabielere balans hebben om geld uit te lenen, wat de drempel verhoogt.

Daarnaast zullen de eisen aan het risicoprofiel van de ondernemers scherper worden. Veel meer dan vroeger zal er sprake zijn van een risicogerelateerde prijszetting.

Een onderneming met een hoger risicoprofiel moet voor hetzelfde krediet met dezelfde zekerheden meer betalen dan een onderneming met een lager risicoprofiel.

Sterker, steeds vaker zal een ondernemer geconfronteerd worden met het feit, dat de bank geen enkele financiering meer wil goedkeuren.

Het voortbestaan van uw bedrijf kan hiermee onder druk komen te staan.

Wat gaat u eraan doen?

Vreemd vermogen is door de bankencrisis, de economische crisis en aangescherpte regelgeving in toenemende mate dus steeds minder toegankelijk voor ondernemers.

De huidige bankgarantieregeling van de overheid zijn niet alleen tijdelijk maar tevens gericht op de financiers en niet direct op degene met de kapitaalbehoefte. Daarnaast wordt deze vaak ook niet toegekend. Ook de verschillende initiatieven van kredietfondsen bieden lang niet altijd de gewenste oplossing.

Duidelijk is wel dat u als ondernemer uw ogen niet moet sluiten voor de werkelijkheid en moet werken aan een oplossing. Ondernemingen zijn in de nabije toekomst steeds meer afhankelijk van eigen vermogen voor hun financiering.

Ik nodig u uit

Ondernemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden om eigen vermogen aan te trekken of om het beschikbaar te maken uit bestaande investeringen. Daarom biedt AAZ adviesgroep ondernemers die op zoek zijn naar versterking van hun eigen vermogen of het herfinancieren van hun bedrijf een gratis eerste adviesgesprek.

Wat gaat u straks betalen voor uw bankkrediet? En wat heeft Basel III hiermee te maken?

Reacties (0)

Laat een reactie achter

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief